fbpx

Fuktskador i badrum & kök

Nyttig information om fuktskador i badrum & kök.
Jag vill bli kontaktad

Boka tid eller få en kostnadsfri offert!

  • Hidden

Hej! Har du frågor eller önskar en kostnadsfri offert, ring oss på 08 400 200 70 eller fyll i kontaktformuläret så återkommer vi inom kort.

Mathias Eriksson
Besiktningsman
Kontakta oss

Fuktskador i badrum och kök


Varje år anmäls knappt 100.000 fuktskador till försäkringsbolagen. Var tredje fuktskada uppstår i kök eller badrum som är yngre än tio år. Kostnaden för fuktskador uppgår årligen till över sex miljarder kronor. Omräknat i klimatpåverkan motsvarar skadorna en bilresa på 4.000 varv runt jorden – varje år.

Fuktskador i vart fjärde badrum

Anticimex har sammanställt uppgifter från 110.000 besiktningar av badrum och konstaterar att var fjärde badrum riskerar att drabbas av fuktskador. Majoriteten av alla fuktskador beror på slarvigt utförda stambyten, köks- och badrumsrenoveringar.

Fuktskada illustration

Flest fuktskador i kök

I vattenskaderapporten sammanställs årligen statistik från inrapporterade fuktskador. Sedan ett par år tillbaka har antalet fuktskador i kök gått om badrummet, som tidigare var mest skadedrabbat. Brister i VVS-installationer, fler vattenanslutna vitvaror och felaktigt utförda läckageskydd är orsaken till den stegrande skadestatistiken.

Fuktskador – risk för både hälsa och byggnad

Fukt på fel plats i byggnaden kan leda till svåra materiella skador såväl som besvärande hälsoeffekter. Det är angeläget att tidigt upptäcka och avbryta fuktskador så att de negativa konsekvenserna för byggnaden och boendemiljön minimeras.

Fuktskada i badrum vid vattenskada
På bilden syns en typisk fuktskada i badrum. Mögelpåväxt på väggskivor kan ge upphov till astma, allergi och andra besvär.

Vad gäller vid fuktskador i badrum?

Vid fuktskador i bostadsrätt ansvarar bostadsrättsföreningen för utrivning, uttorkning och återställning fram till underlag för tät- och ytskikt. Bostadsrättshavaren svarar därefter för färdigställande av ytskikt och inredning. I praktiken är det ofta bostadsrättshavaren som beställer samtliga arbeten, varefter kostnaden fördelas mellan förening och boende.

Det är vanligtvis bostadsrättshavaren som tar initiativet till en undersökning av den befarade fuktskadan, ofta genom en inledande fuktutredning.

I bostadsrätt är normalt flera försäkringsgivare involverade i regleringen av fuktskador, eftersom att ytskikt och inredning i badrum och kök omfattas av medlemmens bostadsrättstillägg medan bakomliggande byggnadsdelar omfattas av föreningens fastighetsförsäkring.

Fuktutredning eller skadebesiktning?

När det finns misstanke om en fuktskador i badrum eller kök, exempelvis genom avvikande lukt, klåda i ögonen eller sprickor i golv- och väggplattor i badrum, är fuktutredning ett klokt första steg. Fuktutredningen görs utan förstörande ingrepp och syftar till att skapa en bättre lägesbild, huruvida där kan antas föreligga en skada eller ej, så att rätt åtgärder snabbt kan sättas in.

Vid skadebesiktning görs fördjupade utredningar av fuktskador, med klarläggande av orsak och omfattning samt vilka åtgärder som krävs för att avhjälpa skadan. Det sker som regel förstörande ingrepp vid skadebesiktning för att komma åt att undersöka fuktskadade byggnadsdelar. Utredningen redovisas genom ett skriftliga utlåtande som utgör underlag för den fortsatta skaderegleringen från berörda försäkringsbolag.

Fuktmätning i badrum

Vad kostar fuktskador i badrum?

I bostadsrätter fördelas normalt kostnader vid fuktskador i badrum eller kök mellan bostadsrättshavare och föreningen. Från tätskikt och inåt i badrum eller från undergolv och inåt i kök bekostas av bostadsrättshavaren. Bostadsrättsföreningen bekostar utrivning, fuktsanering och återuppbyggnad av stomme.

Tidsåtgång och kostnader för att åtgärda fuktskador i badrum eller kök varierar stort beroende på fastighetens konstruktion, ålder, skadeorsak, avskrivning och andra faktorer. En erfaren besiktningsman kan lämna fler upplysningar om just era förutsättningar vid besiktning av fuktskadan.

Självrisker för bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring är ofta höga vid fuktskador, ett till två prisbasbelopp (46.500-93.000 SEK) är vanligt förekommande. Dessutom avräknas åldersavdrag från ersättningen. Fuktskador som omfattas av försäkringsskydd kan alltså förväntas medföra höga kostnader för både bostadsrättsföreningen och medlemmen.

På sidan frågor och svar hittar du mer information om bland annat fuktskador i badrum och besiktning av fuktskada.

Hur upptäcks fuktskador i badrum och kök?


Som lekman är det inte alltid enkelt att upptäcka vare sig byggfel eller fuktskada, varför den klokaste förebyggande åtgärden givetvis är att alltid utföra besiktning av viktiga renoveringar när de utförs (så som kök, badrum och tvättstugor).

Avvikande lukt?

Känner du en avvikande lukt i anslutning till badrum eller kök så kan det bero på flera olika omständigheter, inte nödvändigtvis en fuktskada. Lukt från ventilation eller otäta anslutningar till avlopp är vanliga orsaker till avvikande lukt, men det kan även vara fråga om en fuktskada.

Klåda i ögon eller trötthet?

Fuktskador i organiska byggnadsdelar skapar grogrund för mikroorganismer (mögel) vilka i sin tur kan ge besvär i ögon och hals, huvudvärk, hudbesvär och trötthet.

Sprickor i plattor eller fogbruk?

Sprickor i kakel/klinkerplattor eller i fogbruk mellan plattor kan uppstå som följd av fuktrörelser i bakomliggande fuktkänsliga material.

Tecken på fuktskada badrum
Sprickor i väggplattor mot golv är en vanligt förekommande indikation vid fuktskador i badrum

Färgskiftningar i tak eller vägg?

Färgskiftningar eller mörka fläckar som syns i golv, väggar eller tak är ofta förknippade med fuktskador. Fuktrosor eller spår av tidigare vattensamlingar under bänkskåp i köket, eller andra vattenanslutna maskiner är även det tydliga indikationer på fuktskador.

Ta för vana att någon gång per år titta under bänkskåp, plocka bort skåpsockel, öppna serviceluckor i badrum etc. så ökar du chansen att tidigt upptäcka en fukt- eller vattenskada i badrum eller kök.

Agera skyndsamt!

Agera alltid skyndsamt när du befarar fuktskador – ju tidigare skadan kan konstateras, desto lindrigare kan åtgärderna bli.

Hör av dig om du har frågor om fuktskador i badrum eller kök och vill boka besiktning.

Få en kostnadsfri offert

Kontakta oss

Vad tycker våra kunder?

Jag skriver nästan aldrig rekommendationer, men efter att ha jobbat med Mathias på BKS Konsulter är det min plikt att göra det. Mathias kom med rekommendationer, var proaktiv och stöttande, både med protokoll, juridik, kontakter etc. Föredömligt noggrant, förklarande och coachande jämfört med tidigare besiktningsmän.

Gustaf Rössner
Bostadsrättsägare

Efter ett dåligt stambyte drabbades föreningen av flera vattenskador. Vi valde BKS Konsulter på rekommendation för både skadebesiktning och besiktning av efterföljande badrumsrenoveringar. Från och med nu besiktigar BKS Konsulter alla renoveringar av badrum och kök i föreningen. Avlastande och tryggt för styrelsen.

Mattias Bergström
Ledamot, BRF Fredriksberg

BKS Konsulter bistår oss med olika tekniska utredningar och besiktningar av badrum och VVS-installationer i våra fastigheter. Rapporterna vi får är alltid tydliga och lättlästa och hjälper oss att fatta rätt beslut om relevanta åtgärder för underhåll. BKS Konsulter är flexibla, har hög kompetens och stort engagemang i uppdragen.

Kourous Nabavleh
Projektchef, Riksbyggen

Aktuellt & Nyheter

Tätskikt i badrum

Funktionsprovning av tätskikt i badrum

Sveriges forskningsinstitut (RISE) har de senaste 12 åren utfört funktionsprovning av marknadens vanligast förekommande tätskikt i badrum. Resultatet från 2022 års test är något bättre än tidigare år, trots att hela 10 av 19 tätskikt inte klarade att hålla tätt.

Läs mer

Vi hjälper dig med en kostnadsfri offert!

Vill du boka uppdrag, veta mer om våra tjänster eller ställa en fråga?
Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.
  • Hidden

Hej! Har du frågor eller önskar en kostnadsfri offert, ring oss på 08 400 200 70 eller fyll i kontaktformuläret så återkommer vi inom kort.

Mathias Eriksson
Besiktningsman
Kontakta oss