fbpx

Särskild besiktning

Enligt standardavtal AB 04 & ABT 06
Jag vill bli kontaktad

Boka tid eller få en kostnadsfri offert!

  • Hidden

Hej! Har du frågor eller önskar en kostnadsfri offert, ring oss på 08 400 200 70 eller fyll i kontaktformuläret så återkommer vi inom kort.

Mathias Eriksson
Besiktningsman
Kontakta oss

Särskild besiktning, bedömning av fel inom ansvarstid


Ansvarstiden för entreprenader är tio år där standardavtal AB 04 eller ABT 06 gäller. Bedömning av fel inom ansvarstiden sker genom vad som benämns särskild besiktning. Syftet med särskild besiktning är att genom besiktningsmannens objektiva och sakkunniga bedömning utröna huruvida fel föreligger för vilket entreprenören är ansvarig.

Både vid nyproduktion och renoveringsprojekt

Särskild besiktning enligt ABT 06 för bedömning av fel utförs av såväl nyproducerade byggnader (t.ex BRF-flerbostadshus) som renoveringsprojekt (t.ex stambyten, badrum och vindsetableringar).

Höga krav på besiktningsmannens kompetens

Att genomföra en särskild besiktning enligt ABT 06 eller AB 04 ställer givetsvis höga krav på besiktningsmannens byggtekniska kunnande. Viktig är dock även att besiktningsmannen har goda kunskaper om principer och tillämpning av standardavtalen, eftersom att bedömning av felansvar utgår från entreprenadkontraktet.

Särskild besiktning el

Vi anlitade BKS Konsulter för att reda ut ett par fel som byggherren lämnat efter sig. Rekommenderar varmt BKS om ni behöver göra besiktning av något slag. Otroligt hjälpsamma och service av högsta nivå. Jag själv och vår förening anlitar troligtvis ingen annan i framtiden!

Robin J
Ledamot, BRF Boklok Blåsippan

Särskild besiktning av fel i entreprenad

Vi utför besiktningar och fördjupade tekniska utredningar av byggnadens samtliga delar

 Certifierade besiktningsmän

✓ Byggingenjörer anslutna till SBR

✓ Specialister inom våtrum och VVS

✓ Utför uppdrag i hela Sverige

Välj BKS Konsulter för särskild besiktning

Vi är ett litet besiktningsföretag med certifierade besiktningsmän och byggingenjörer. För oss är varje uppdrag viktigt, varför ni alltid kan räkna med vårt fulla engagemang. Genom vår ringa storlek har vi bättre förutsättningar att leverera det där “lilla extra” som våra större branschkollegor missar.

Är det fråga om en särskild besiktning av våtutrymmen, kök eller VVS är valet självklart, här har vi branschledande kunskaper.

Fördjupade tekniska utredningar

För vissa fel krävs fördjupade undersökningar genom ingrepp i byggnaden. Dolda fel i installationer för dag-, tapp- och spillvatten, teknisk isolering, el, tätskikt i badrum, tak och stommar är exempel på utredningar vi utför. Vi utreder även följdskador på byggnaden som orsakats av fel, så som uppkomna fuktskador vid ledningsläckage eller brister i tätskikt.

Särskild besiktning VVS
Särskild besiktning av VVS-installationer där ingrepp i tak, väggar och bjälklag fordrats.

Kostnadsfri offert för särskild besiktning

Ring oss 08 400 200 70 eller skicka dina uppgifter via kontaktformuläret för en kostnadsfri offert och leveranstid.

Vad kostar besiktningen?

Kontakta oss

Fel i badrum, kök eller VVS?

Våra spetskompetenser inom våtutrymmen och VVS gör oss ypperligt kvalificerade för utredning av fel som uppdagats efter att entreprenaden godkänts vid slutbesiktning. Vi utför fördjupade tekniska utredningar för klarläggande av rekvisiten “vårdslöst och väsentligt” som enligt standardvillkoren ABT 06 är en förutsättning för felansvar efter garantitidens utgång.

Några exempel på särskild besiktning

✓ Fel i våtutrymmen

✓ Fel i värme-, dag-, tapp-, och spillvatteninstallationer

✓ Driftstörningar och återkommande stopp i avlopp

✓ Teknisk isolering och temperaturhållning på tappvatten

✓ Fuktskador i badrum, vindar, installationsutrymmen, terasser

✓ Inläckage genom tak och fasad

 

Särskild besiktning tak
Vatten läckte in på bostadsrättsföreningens vind. Vid särskild besiktning konstaterades fel i utförandet av takkonstruktionen.

Statusbesiktning

Särskild besiktning enligt ABT 06 kan även utföras då det inte förekommer några indikationer på fel, för undersökning av entreprenadens (tex byggnadens) status i visst avseende. Syftet är att tidigt upptäcka fel som annars kan vålla skador på byggnaden eller merkostnader för beställaren efter garanti- eller ansvarstidens utgång.

Tveka inte, sätt våra kunskaper på prov

Ring till oss, 08 400 200 70 eller skicka dina uppgifter via kontaktformuläret så får du veta hur vi bäst kan hjälpa er bostadsrättsförening.

Kostnadsfri offert för särskild besiktning

Kontakta oss

Entreprenörens ansvar för fel inom garantitid

Ansvarstiden enligt standardavtalet ABT 06 är tio år, vilken som huvudregel inleds med en femårig garantitid (två år för av beställaren föreskrivet material). Under garantitiden ansvarar entreprenören för fel som framträder efter entreprenadens godkännande, och ska avhjälpa fel utan merkostnad för beställaren. Om entreprenören inte anser sig vara ansvarig för fel ligger bevisbördan för detta ensamt på entreprenören.

Entreprenörens ansvar för fel efter garantitid

Efter garantitidens utgång är entreprenören, under den återstående ansvarstiden, ansvarig för väsentliga fel om de uppkommit på grund av entreprenörens vårdslöshet. Här åligger det beställaren att bevisa entreprenörens ansvar för fel. Efter utgången av den tioåriga ansvarstiden är entreprenören helt fri från ansvar, även för väsentliga fel.

Väsentliga fel?

Vad som utgör väsentliga fel är inte närmre preciserat i ABT 06 och får bedömas i det enskilda fallet. I kommentaren till bestämmelsen finns vägledning för bedömningen:

 Fel som medför stora kostnader

 Fel i tekniska installationer, tex värme, vatten, el eller avlopp

 Fel av likartat slag som är återkommande

 Fel av större omfattning

 Fel som medför fara för hälsa och säkerhet

 Fel som påverkar byggnadens goda bestånd

 Fel som begränsar möjligheten att använda viss del

Vårdslöshet?

Vårdslöshet på entreprenörens sida kan föreligga om entreprenören brustit i sitt åtagande, exempelvis genom att inte utföra föreskrivna kontroller eller frångå anvisningar från endera beställaren, materialtillverkare eller gällande byggnormer. Om fel uppstått som följd av detta kan vårdslöshet anses föreligga.

Vad tycker våra kunder?

Jag skriver nästan aldrig rekommendationer, men efter att ha jobbat med Mathias på BKS Konsulter är det min plikt att göra det. Mathias kom med rekommendationer, var proaktiv och stöttande, både med protokoll, juridik, kontakter etc. Föredömligt noggrant, förklarande och coachande jämfört med tidigare besiktningsmän.

Gustaf Rössner
Bostadsrättsägare

Efter ett dåligt stambyte drabbades föreningen av flera vattenskador. Vi valde BKS Konsulter på rekommendation för både skadebesiktning och besiktning av efterföljande badrumsrenoveringar. Från och med nu besiktigar BKS Konsulter alla renoveringar av badrum och kök i föreningen. Avlastande och tryggt för styrelsen.

Mattias Bergström
Ledamot, BRF Fredriksberg

BKS Konsulter bistår oss med olika tekniska utredningar och besiktningar av badrum och VVS-installationer i våra fastigheter. Rapporterna vi får är alltid tydliga och lättlästa och hjälper oss att fatta rätt beslut om relevanta åtgärder för underhåll. BKS Konsulter är flexibla, har hög kompetens och stort engagemang i uppdragen.

Kourous Nabavleh
Projektchef, Riksbyggen

Senaste från BKS Konsulter

Aktuellt & Nyheter

BRF besiktning

Förlorade bostadsrätt efter besiktning

Tingsrätten och senare hovrätten beslutade att en bostadsrättshavare genast skulle flytta från lägenheten, efter att medlemmen nekat tillträde till en så kallad OVK-besiktning.

Läs mer

Vi hjälper dig med en kostnadsfri offert!

Vill du boka uppdrag, veta mer om våra tjänster eller ställa en fråga?
Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.
  • Hidden

Hej! Har du frågor eller önskar en kostnadsfri offert, ring oss på 08 400 200 70 eller fyll i kontaktformuläret så återkommer vi inom kort.

Mathias Eriksson
Besiktningsman
Kontakta oss