fbpx

Besiktning av bostadsrätt

Köpa, sälja eller reklamera - vi hjälper dig!
Jag vill bli kontaktad

Boka tid eller få en kostnadsfri offert!

 • Hidden

Hej! Har du frågor eller önskar en kostnadsfri offert, ring oss på 08 400 200 70 eller fyll i kontaktformuläret så återkommer vi inom kort.

Mathias Eriksson
Besiktningsman
Kontakta oss

Certifierade för besiktning av bostadsrätt


Vi är certifierade besiktningsmän och byggingenjörer med lång erfarenhet av bostadsrättsbesiktning. Våra besiktigar sker enligt SBR-modellen, för din trygghet.

Är bostadsrätten i det skick du tror?

Som lekman är det inte alltid enkelt att avgöra bostadsrättens tekniska status. Fel och skador i badrum, kök, el och ventilation kan medföra oplanerade merkostnader för dig. Bostadsrätter säljs i befintligt skick, varför det är angeläget för dig att ta reda på vad du faktiskt köper.

Besiktning av bostadsrätt fr 4.900 kr

Vi ger dig koll på läget inför din bostadsrättsaffär. Om bostaden är i sämre skick än du förväntat dig kan det finnas anledning att omförhandla villkoren för affären, vilket ofta handlar om en justering av priset. Om det finns behov av underhållsåtgärder får du vetskap om dessa i rätt tid. På så vis kan du planera en budget för renoveringar och underhåll.

Kostnadsfri offert och leveranstid

Kontakta mig

Varför bör du besiktiga bostadsrätten?

Ingen skulle få för sig att köpa ett hus utan besiktning. De flesta bostadsrättsaffärer genomförs dock utan besiktning. Givetvis vill du veta skicket på det du betalar ett antal miljoner kronor för, på ett bättre sätt än vad glättiga bilder och skönformuleringar i mäklarprospektet anger. Att badrummet eller köket behöver byggas om, elanläggningen är bristfällig eller fukt tränger in genom balkongdörren vill du naturligtvis ha koll på innan du köper. Precis på samma sätt som när du köper hus.

Svårare att reklamera fel

Efter ett avgörande i Högsta domstolen i oktober 2019 (mål T5778-18) har förutsättningarna att reklamera fel i bostadsrätt efter köp avsevärt försvårats. I det aktuella målet hade fel i badrummet upptäckts vid en besiktning efter köpet, fel som dessutom orsakat en fuktskada i bostadsrätten. HDs avgörande blev oväntat till köparens nackdel, som förutom kostnader för det fuktskadade badrummet även tvingades att stå för rättegångskostnaderna.

Än viktigare att besiktiga bostadsrätt

Det nya rättsläget ökar vikten av att besiktiga bostadsrätten före köpet, alternativt att avtala om en så kallad besiktningsklausul i köpeavtalet. Besiktningsklausulen ska ge köparen rätt att omförhandla villkoren eller frånträda köpet om det vid en besiktning av bostadsrätten upptäcks väsentliga fel.

besiktning av bostadsrätt

Anlitade BKS Konsulter när vi skulle köpa bostadsrätt. Professionella, pedagogiska och tydliga både på plats och i den utförliga rapporten. Vi fick dessutom råd om renoveringar vi tänkt utföra. Besiktningen var till större nytta än vi hade väntat oss. Dessutom förhandlade vi ner priset med 70000 kronor för felen som upptäcktes. En mycket bra investering som vi rekommenderar till andra som ska köpa bostadsrätt.

Kristoffer Karlsson
Bostadsrättsköpare

Anlita ett proffs för besiktningen!

 Certifierade av Sveriges Forskningsinstitut

Byggingenjörer anslutna till SBR

Medlem i SBRs expertgrupp för entreprenadbesiktning

Utbildade av Säker Vatten och Byggkeramikrådet

Vanliga frågor om besiktning av bostadsrätt

 • När ska besiktningen göras?

  Bäst är att i köpeavtalet skriva in en så kallad besiktningsklausul, som ger dig rätt att besiktiga bostaden inom en viss tidsperiod (vanligen två veckor från undertecknande av avtal). Klausulen ska ge dig rätt att omförhandla villkoren (priset) eller frånträda köpet om väsentliga fel upptäcks vid besiktningen.

  Det är tyvärr ofta svårt att få till en besiktningsklausul. Besiktningen bör då i första hand göras innan avtalet skrivs, och i andra hand i nära anslutning till tillträdet.

 • Vad ingår i besiktningen?

  En omsorgsfull kontroll av bostadens byggnadstekniska delar (VVS- och elinstallationer, badrum, kök, ventilation samt en begränsad fuktkontroll). Vi besvarar även dina frågor om planerade underhållsåtgärder och övriga renoveringsplaner. Besiktningen redovisas i en tydlig rapport med förklarande text och bilder.

 • Hur lång tid tar en bostadsrättsbesiktning?

  I normalfallet mellan 60-120 minuter beroende på storlek och mängden fel.

 • När kan ni komma?

  Bostadsrättsbesiktningar behöver som regel ske med kort varsel. Vi kan ofta leverera inom ett par dagar, skicka en förfrågan så får du ett snabbt besked.

 • Hur ofta hittar ni brister i bostaden?

  Varje gång, vilket är helt naturligt. Den viktigare frågan är hur omfattande bristerna är, och om du har budgeterat in merkostnader för underhållsåtgärder.

 • Måste jag åtgärda fel i bostadsrätten?

  Enligt Bostadsrättslagen kap 7 § 12 är bostadsrättshavaren ansvarig för bostadens inre underhåll, och ska se till att bostaden är i sådant skick att skador på fastigheten inte uppstår. Fel i elinstallationer, badrum och kök kan leda till sådana skador. Försumlighet i underhåll kan medföra att bostadsrättshavaren själv tvingas bekosta reparationer av skador. I värsta fall kan faktiskt bostadsrätten förverkas om underhållet inte utförs rätt och riktigt.

Hur är det med undersökningsplikt?

Undersökningsplikten vid köp av bostadsrätt (Köplagen) är mer begränsad än vid köp av fastighet (Jordabalken). Det åvilar dock köparen ett utsträckt ansvar att noggrant undersöka bostaden före köp. En lång rad domar, främst från tings- och hovrätt, definierar i vad mån en köpare borde upptäcka fel i bostadsrätten. Hur än det är med den saken är det alltid klokast att låta en certifierad besiktningsman utföra en besiktning av bostadsrätt.

Och säljarens upplysningsplikt?

Någon stipulerad upplysningsplikt finns inte i köplagen. Men, om säljaren lämnar oriktiga utfästelser eller utelämnar väsentliga uppgifter om bostaden öppnas dörren på vid gavel för köprättsliga fel. Den som säljer bör därför visa god heder och lämna relevanta upplysningar om bostadsrätten.

Lämna ditt telefonnummer så ringer vi dig!

Vad innebär befintligt skick?

What you see is what you get, i princip. Förbehållet om befintligt skick har dock vissa begränsningar. Bostadsrätten kan ändå anses felaktig, om den är i väsentligt sämre skick än köparen med fog kunnat förutsätta. Detta i förhållande till hur bostaden marknadsförts, priset och omständigheter i övrigt.

Vilka fel är dolda?

Dolda fel är ett inlånat begrepp från Jordabalkens bestämmelser (4 kap 19 §, 12 kap 9 §) som används även vid köprättsliga reklamationer för bostadsrätt. Ett dolt fel någon form av fel eller brist som en normalkunnig köpare efter en noggrann undersökning av bostaden inte upptäckt eller borde ha upptäckt. Typiskt sett tekniska förhållanden som kräver viss fackkunskap för att upptäckas. Fuktskador, fel i badrum, el- & vatteninstallationer och köksventilation är exempel på vanligt förekommande dolda fel.

Vanligt fel vid besiktning av bostadsrätt
Denna golvbrunn ansåg hovrätten var ett dolt fel, säljaren dömdes att betala 488.000 kr.

Har du redan köpt bostadsrätt?

Reklamationstiden för fel i bostadsrätt sträcker sig som längst till två år efter köpet. Även om det har blivit svårare att vinna framgång i reklamationer av fel är det klokt att besiktiga bostadsrätten även efter tillträdet om det inte kunnat göras tidigare. Ett tråkigt scenario som många säljare råkar ut för är att få ersätta köparen för fel i badrum, trots att felet fanns även när säljaren i sin tur köpte bostaden. En besiktning av bostadsrätt kan alltså skydda mot huvudvärk den dagen det är dags att sälja.

Därför väljer du BKS Konsulter för besiktningen

Vi ger dig bäst koll på läget. Förutom den gedigna kompetens vi besitter som byggingenjörer och certifierade besiktningsmän har vi även stor erfarenhet av juridiken som omgärdar bostadsrätten. Vi har genom åren biträtt vid ett stort antal tvister rörande bostadsrätt mellan köpare och säljare, bostadsrättshavare och bostadsrättsförening såväl som bostadsrättshavare och entreprenör. Vi samarbetar med flera duktiga advokatbyråer och kan leda dig rätt även inom juridikens råmärken. Du får helt enkelt stöd från en kunnig partner inför bostadsrättsaffären.

Boka besiktning av bostadsrätt

Ring oss direkt 08 400 200 70 eller kontakta oss via formuläret för en snabb kostnadsfri offert och leveranstid för bostadsrättsbesiktning.

Jag vill bli kontaktad

Kontakt

Aktuellt & Nyheter

Dolda fel i badrum

Dolda fel i bostadsrätt kan kosta skjortan

Ett vanligt uppdrag för oss är besiktning av badrum i bostadsrätt efter en försäljning. Dolda fel i bostadsrätt är vanligt förekommande och leder ofta till kostsamma reklamationer. Som här, där fel vid golvbrunnen kostade säljaren 488.000 kronor.

Läs mer

Vi hjälper dig med en kostnadsfri offert!

Vill du boka uppdrag, veta mer om våra tjänster eller ställa en fråga?
Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.
 • Hidden

Hej! Har du frågor eller önskar en kostnadsfri offert, ring oss på 08 400 200 70 eller fyll i kontaktformuläret så återkommer vi inom kort.

Mathias Eriksson
Besiktningsman
Kontakta oss