fbpx

Besiktning för BRF:er

Våra vanligaste tjänster till bostadsrättsföreningar (och andra fastighetsägare)
Jag vill bli kontaktad

Boka tid eller få en kostnadsfri offert!

 • Hidden

Hej! Har du frågor eller önskar en kostnadsfri offert, ring oss på 08 400 200 70 eller fyll i kontaktformuläret så återkommer vi inom kort.

Mathias Eriksson
Besiktningsman
Kontakta oss

 

Besiktning av badrum och fuktskada åt bostadsrättsföreningar


Vi hjälper er bostadsrättsförening med projektledning, tekniska utredningar och besiktning av bostadsrätt, badrum, kök och stambyten. Alltid i syfte att underlätta och skapa värde för föreningen. Eftersom att vi inte själva utför entreprenader eller arbeten på fastigheter kan ni alltid lita på att våra rekommendationer är för föreningens bästa.

Även garantibesiktning, reklamation och andra arbeten

Anlita oss även för garantibesiktning av hela fastigheten eller enskilda arbeten. Utöver badrum, kök och stambyten utför vi besiktning av bostadsrätt (avflyttningsbesiktning), vid reklamation av fel i fastigheten som framträder inom ansvarstid, dörr- & fönsterbyten, trapphusrenovering, balkonger m.m.

Ring 08 400 200 70 eller använd kontaktformuläret så får du veta hur vi bäst kan hjälpa er bostadsrättsförening.

Får en kostnadsfri offert

 

Erfarna, kunniga och kommunikativa besiktningsmän

Vi är medlemmar hos Svenska Byggingenjörers Riksförbund, certifierade av Sveriges forskningsinstitut RISE, utbildade av branschorganisationerna BRiF, Byggkeramikrådet och Säker Vatten.

Entreprenadbesiktning, skadebesiktning, projektledning, sakkunniguppdrag…

Vare sig det är fråga om en enskild badrumsbesiktning, utredning av fuktskada, besiktning av bostadsrätt eller projektledning av stambyte är vi helt rätt partner för er förening.

Nedan följer våra vanligaste tjänster för BRF:er och fastighetsägare. Hittar du inte riktigt rätt tjänst för era behov, eller behöver ställa en fråga innan du beställer uppdrag från oss?

Kontakta oss så hjälper vi er att hitta rätt

 

Våra tjänster för BRF:er

(OBS! Klicka på rubriken för respektive tjänst för mer information)

 • Fuktutredning

  Vid misstankar om fuktskada i kök eller badrum är en fuktutredning ett klokt första steg innan mer kostsamma åtgärder planeras.

  Uppdraget kan vara initierat av en medlem som av olika skäl befarar att det pågår en fuktskada i kök, WC eller badrum och därför kontaktar föreningens styrelse. Vanliga utlösande orsaker för medlemmars oro är lösa eller spruckna golv- eller väggplattor, sprickor i fogbruk, avvikande lukt eller missfärgningar på golv/vägg/tak.

  Fuktmätning i badrum är komplext

  Det är viktigt att agera skyndsamt på misstänkta fuktskador så att rätt åtgärder kan sättas in i ett tidigt skede. Fuktmätning i badrum utan förstörande ingrepp är komplext. För en kvalificerad bedömning krävs väsentligt mer än blott en fuktmätare. Vi är utbildade för fuktutredning och använder flera olika tekniska hjälpmedel, men den viktigaste resursen är besiktningsmannens kompetens. 

  Besiktning bostadsrätt vid fuktskada
  Termografering med värmekamera är ett hjälpmedel vid fuktutredning. Det mörka området i golvvinkeln var en fuktskada.

  Fuktutredning utan förstörande ingrepp

  Till skillnad från skadebesiktningen görs inga förstörande ingrepp vid fuktutredningen. Om det inte uppenbart föreligger en fuktskada i badrummet eller köket kan alltså fuktutredningen vara en bättre första åtgärd.

  (Se även besiktning av bostadsrätt och skadeförebyggande statusbesiktning där fuktutredning ingår i tjänsten)

  Alltid informativa och tydliga utlåtanden

  Vi går alltid igenom resultatet från besiktningen på plats, besvarar frågor och slutredovisar uppdraget i ett tydligt skriftligt utlåtande inklusive fotodokumentation.

  Kontakta oss så pratar vi ihop oss om hur era behov ser ut och hur vi bäst kan hjälpa er.

  Pris från 2.900 SEK plus framkörning*

 • Skadebesiktning

  Komplett utredning av fuktskada, skadeorsak, ansvar och åtgärdsplan för badrum eller kök vid försäkringsreglerad fuktskada.

  För att en fuktskada i kök eller badrum ska regleras genom försäkring krävs normalt ett utlåtande från en skadebesiktning som beskriver en konstaterad fuktskada, skadans orsak och omfattning samt en åtgärdsplan. Vid en skadebesiktning behövs det många gånger göras förstörande ingrepp i golv, väggar eller tak för att komma åt skadade byggnadsdelar och undersöka skadeorsaken, spridning samt relevanta åtgärder för avhjälpande av skadan.

  Besiktning bostadsrätt badrum
  Mögel vid fuktskada medför hälsorisker

  Kvalificerade och väldokumenterade skadeutredningar

  Vi utför grundliga och kvalificerade utredningar av skador och dokumenterar med hög precision och tydlighet genom både beskrivande text och bilder omständigheterna kring fuktskadan, så att den efterföljande försäkringsregleringen och ansvarsutredningen kan fortlöpa smidigt.

  Alltid informativa och tydliga utlåtanden

  Vi går alltid igenom resultatet från besiktningen på plats, besvarar frågor och slutredovisar uppdraget i ett tydligt skriftligt utlåtande inklusive fotodokumentation.

  Kontakta oss så pratar vi ihop oss om hur era behov ser ut och hur vi bäst kan hjälpa er!

  Pris från 3.900 SEK plus framkörning*

 • VVS-besiktning

  Förebygg fuktskada genom att besiktiga VVS-installationer under pågående renovering (badrum, kök, tvättstuga m.fl.). Den vanligaste orsaken till fuktskador i både kök och badrum är läckage från VVS-installationer (ledningsläckage).

  Vid renovering av ett enskilt badrum, kök eller WC, endera i föreningens eller en medlems regi, besiktigar vi utförda VVS-installationer och läckageskydd under pågående renovering. Givet att ledningsläckage är den enskilt vanligaste orsaken till fuktskador är detta en särskilt angelägen och prisvärd skadeförebyggande besiktning för bostadsrättsföreningen.

  Besiktning badrum badrumsrenovering
  Hur många fel ser du på bilden? Felen är inte möjliga att åtgärda i efterhand.

  Besiktning av VVS förebygger fel och fuktskador

  Betydande delar av VVS-installationer är dolt placerade i golv, väggar och schakt och ej fullt inspekterbara vid en slutbesiktning. Att låta utföra en besiktning av VVS-installationer under arbetets gång (s.k. förbesiktning) är en klok kvalitetssäkrande åtgärd. Fel och brister som uppdagas är ofta enkla att åtgärda i detta tidiga skede av entreprenaden. Vid besiktningen ingår, förutom VVS-installationer, även kontroll av konstruktion, stomme och elinstallationer.

  Alltid informativa och tydliga utlåtanden

  Vi går alltid igenom resultatet från besiktningen på plats, besvarar frågor och slutredovisar uppdraget i ett tydligt skriftligt utlåtande inklusive fotodokumentation.

  Pris från 1.900 SEK plus framkörning*

 • Tätskiktsbesiktning

  Förebygg fuktskada genom besiktning av tätskikt vid badrumsrenovering (även WC, duschrum, tvättstuga) Tätskiktet fyller en uppenbart viktig funktion, att skydda fastigheten från fuktskada. När väl plattor har satts på golv och väggar är det inte längre möjligt att inspektera stora delar av tätskiktet.

  Vid renovering av enskilt badrum, endera i föreningens eller en medlems regi, besiktigar vi utförda tätskiktsarbeten före plattsättning. Även små brister i tätskikt kan leda till kostsamma skador i efterhand. Tätskiktsbesiktningen är en prisvärd och trygghetsskapande leveranskontroll som minskar risker för senare fuktskada.

  Badrumsbesiktning av tätskikt
  Vanligt förekommande med fel i tätskikt och golvlutning

  Enkelt att åtgärda fel vid besiktning av tätskikt

  När väl plattor har satts på golv och väggar är det inte längre möjligt att inspektera tätskiktet. Att låta utföra en besiktning av tätskiktet under arbetets gång (s.k. förbesiktning) är en klok kvalitetssäkrande åtgärd. Fel och brister som uppdagas är enkla att åtgärda i detta tidiga skede av entreprenaden. Vid besiktningen ingår, förutom tätskiktsarbeten, även kontroll av golvlutning och avsättningar.

  Alltid informativa och tydliga utlåtanden

  Vi går alltid igenom resultatet från besiktningen på plats, besvarar frågor och slutredovisar uppdraget i ett tydligt skriftligt utlåtande inklusive fotodokumentation.

  Pris från 2.500 SEK plus framkörning*

 • Slutbesiktning badrumsrenovering

  Föreningens oberoende kontroll av fackmässigt vid badrumsrenoveringar sker genom slutbesiktning

  Även om medlemmen är stormförtjust i sitt nya badrum kan det innehålla fel och brister som orsakar fuktskada i ett senare skede, kanske rent av efter att medlemmen flyttat ut. Föreningen ärver de kostsamma konsekvenserna av bristfälligt utförda renoveringsarbeten, som ofta uppdagas vid en fuktskada eller besiktning av bostadsrätt vid överlåtelse.

  Slutbesiktning badrumsrenovering
  Supersnyggt, men finns där fel som ger risk för senare skada?

  Se till att samtliga badrumsrenoveringar besiktigas!

  När badrumsrenoveringen är klar utförs en slutbesiktning före dess att entreprenaden överlämnas och slutbetalas. Genom att slutbetalning ännu inte har skett är det ofta okomplicerat att motivera entreprenören till att avhjälpa eventuella fel, med reducerad risk för senare skador eller besvär. Badrumsbesiktningen är en trygghet och föreningens leveranskontroll, att badrummet är fackmässigt utfört.

  Slutbesiktningen omfattar ett par hundra kontrollpunkter mot byggregler, branschregler och monteringsanvisningar samt granskning och kontroll att rätt dokumentation har överlämnats.

  Alltid informativa och tydliga utlåtanden

  Vi går alltid igenom resultatet från besiktningen på plats, besvarar frågor och slutredovisar uppdraget i ett tydligt skriftligt utlåtande inklusive fotodokumentation.

  Pris från 3.900 SEK plus framkörning*

 • Besiktning av stambyte

  Att ha en genomtänkt besiktningsplan för stambytet är helt avgörande för kvalitén och slutresultatet. Engagera en certifierad och särskilt kunnig besiktningsmannen tidigt i projektet!

  Komplexiteten av stamrenoveringar med de begränsningar som äldre fastigheter har är allt för ofta underskattade av både beställare och entreprenör. Att engagera rätt besiktningsman är snudd på lika viktigt som valet av entreprenör för ett framgångsrikt projekt.

  Vi förespråkar fortlöpande förbesiktningar och tidiga normerande besiktningar vid stambyten för att ge optimala förutsättningar till ett kvalitativt slutresultat. Härutöver finns många gånger fördelar med etappvis slutbesiktning av färdigställda delar för att minska mängden fel i slutskedet.

  Färre fel och bättre kvalité på stambytet

  Genom vår rutin att arbeta just med bostadsrättsföreningar som beställare är vi vana att utöver besiktningsuppdraget även stötta med informativa råd och dåd i syfte att ge entreprenaden bättre möjligheter till framgång.

  Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan bistå med en kvalitativ besiktningsplan som passar för era behov.

 • Projektledning av stambyte m.m.

  Extern projektledning vid exempelvis stamrenoveringar (relining) och stambyten reducerar risker och ökar värdet av föreningens viktigaste projekt.

  Stambytesentreprenader är stora och viktiga investeringar för en bostadsrättsförening. Att framgångsrikt kravställa, upphandla och genomdriva ett stambyte är ett komplext uppdrag, där även små misstag kan få stora konsekvenser. Stambyte och stamrenovering sorterar under så kallade kommersiella entreprenader, där branschens standardavtal AB04 eller ABT06 ska avtalas mellan parterna. Jämte detta utgör de administrativa föreskrifterna (AF) en viktig och styrande kontraktshandling. Syftet med standardavtalen är att balansera ansvaret mellan beställare och entreprenör.

  Besiktning av stambyte, AB04 BAT06
  Stambyten är omfattande och komplexa entreprenader, inte minst i fastigheter från 40-tal och bakåt.

  Vi stöttar föreningen genom hela processen

  Förstudie, bygglov, upphandling, kravställning, anbudshantering, byggmöten, tidsplaner, informationsspridning, byggledning, besiktning, uppföljning, kvalitetssäkring, ansvarsfördelning – beställaransvaret är mer omfattande än vad som först möter ögat. Ytterst är det föreningen, i sin roll som byggherre, som ansvarar för entreprenadens resultat och uppfyllelse av myndighetsbestämmelser.

  Vi är med hela vägen – från den inledande behovsinventeringen till sista garantibesiktningen. Omfattningen av vårt engagemang anpassar vi efter föreningens behov och förutsättningar.

  (vi stöttar även i mindre projekt som dörr- & fönsterbyten, fasadrenovering, trapphusrenovering etc.) 

  Tveka inte att kontakta oss så för vi en förutsättningslös dialog om hur vi bästa kan hjälpa er!

 • Garantibesiktning

  Kom ihåg att utföra den viktiga garantibesiktningen av fastigheten, stambytet eller vindsvåningen. Vanligtvis fem år efter godkänd slutbesiktning.

  Allt för ofta förbises garantibesiktning av såväl stambyte som hela fastigheter (vid nyproduktion) vilket kan få dystra konsekvenser när fel uppdagas efter garantitidens utgång. När väl garantitiden löpt ut är det långt svårare att påvisa entreprenörens ansvar för fel som framträder. Vi upptäcker ofta fel vid besiktning av bostadsrätt som skulle ha åtgärdats om det skett en garantibesiktning, som exemplet på bilden nedan.

  Besiktning bostadsrätt skada badrum
  Vanligt fel i badrum som för framgång bör reklameras inom garantitid

  Garantibesiktning utförs inom fem år

  Garantitid för föreningar är vanligtvis fem år för såväl arbetsprestation som material (för entreprenader med avtal ABT06). I utlåtandet från slutbesiktning bör det framgå när senast en garantibesiktning ska ske. Boka in garantibesiktning i god tid så att det inte glöms bort! 

  Vi utför garantibesiktningar av fastigheter, stambyten, badrum, tvättstugor, kök, vindsvåningar m.m.

  Alltid informativa och tydliga utlåtanden

  Vi går alltid igenom resultatet från besiktningen på plats, besvarar frågor och slutredovisar uppdraget i ett tydligt skriftligt utlåtande.

  Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan stötta föreningen med besiktningar för era behov.

 • Särskild besiktning (reklamation)

  Fel som uppmärksammas under garanti- eller ansvarstid (inom tio år från utförande) reklameras genom särskild besiktning.

  Fel som framträder inom tio år från dess att arbetet färdigställts (datum för godkänd slutbesiktning) är föremål för så kallad särskild besiktning. Syftet med särskild besiktning är att bedöma fel och ansvar som underlag för reklamationen. Det kan exempelvis röra sprickor i golv- eller väggplattor i badrum, luktproblem i kök eller badrum, temperaturförhållanden på varm- och kallvatten, sprickor i tak och väggar, plattor som släpper från underlaget m.m.

  Fel måste reklameras vid rätt tid

  I standardavtalen AB04 och ABT06 beskrivs hur och när fel ska reklameras. Det är viktigt att både uppmärksamma och reklamera fel så tidigt som möjligt, så att fel inte riskerar att preskriberas.

  Alltid informativa och tydliga utlåtanden

  Vi går alltid igenom resultatet från besiktningen på plats, besvarar frågor och slutredovisar uppdraget i ett tydligt skriftligt utlåtande.

  Kontakta oss så resonerar vi tillsammans om hur vi bäst kan hjälpa er.

 • Statusbesiktning av badrum & kök

  Öka tryggheten och förebygg kostsam fuktskada i badrum och kök genom skadeförebyggande inventering med tydligt angivna åtgärdsförslag.

  Hur många kök saknar läckageskydd, för vilka badrum har den byggnadstekniska livslängden passerats och hur omfattande är bristerna i föreningens VVS-installationer? Detta är relevanta frågor att få besvarade för att på ett riktat och effektivt vis besluta om skadeförebyggande och riskreducerande underhållsåtgärder. Besiktning av bostadsrätt, badrum och kök ökar tryggheten och minskar risken för fuktskador.

  Känner medlemmarna till sitt underhållsansvar?

  Det är förvisso medlemmarna som ansvarar för underhåll av kök och badrum, men många känner inte till sitt ansvar. Genom att låta oss besiktiga badrum och kök kan vi hjälpa föreningen att upptäcka riskkonstruktioner, brister och uttjänta installationer före dess att kostsamma skador uppstår. Med stöd av utlåtandet kan föreningen därefter uppmana medlemmar att vidta relevanta åtgärder.

  Med hänsyn till åldersavdrag, höga självrisker och uteblivna försäkringsersättningar vid fukt- eller vattenskada i badrum eller kök som beror på byggfusk eller eftersatt underhåll är detta en mycket prisvärd och förnuftig åtgärd för föreningen att beställa.

  Alltid informativa och tydliga utlåtanden

  Vi går alltid igenom resultatet från besiktningen på plats, besvarar frågor och slutredovisar uppdraget i ett tydligt skriftligt utlåtande.

  Kontakta oss så pratar vi ihop oss om hur era behov ser ut och hur vi bäst kan hjälpa er! 

 • Bostadsrättsbesiktning (avflyttningsbesiktning)

  Besiktning av bostadsrätt i samband med att medlem flyttar ut ger föreningen bättre kontroll över fastighetens skick, och möjlighet att anmoda medlem att åtgärda brister i rätt tid.

  Renoveringar som medlemmar utför kan påverka föreningens ekonomi, inte minst vid en fuktskada i badrum eller kök. Detsamma gäller vid avsaknaden av renovering, det vill säga eftersatt underhåll. Bostadsrättslagen 7 kap 12 § beskriver medlemmens ansvar för underhåll av bostadsrätten.

  Säkerställ fastighetens inre underhåll

  Genom att instifta en rutin om besiktning av bostadsrätt varje gång en överlåtelse sker, så kallad avflyttningsbesiktning, får föreningen goda förutsättningar att påverka fastighetens inre underhåll. För de brister som noteras vid besiktningen, som medför risker för skador på föreningens egendom, kan föreningen anmoda medlemmen att åtgärda. Det är ett effektivt sätt att fortlöpande säkerställa fastighetens inre underhåll.

  Bostadsrättsbesiktning
  Den här installationen kan medföra stora kostnader för föreningen vid en fuktskada, troligtvis helt utan försäkringsersättning.

  Besiktning av bostadsrätt ökar tryggheten

  När brister i lägenheternas inre underhåll uppmärksammas vid avflyttning minskar risken för fuktrelaterade skador, kostnader och besvär. Den nya medlemmen som tillträder får dessutom ett utlåtande över bostadens skick, och kommande behov av underhåll. Trygghetsskapande för den nya medlemmen, grannar och föreningens styrelse.

  Alltid informativa och tydliga utlåtanden

  Vi går alltid igenom resultatet från besiktningen på plats, besvarar frågor och slutredovisar uppdraget i ett tydligt skriftligt utlåtande inklusive fotodokumentation.

  Pris från 3.900 SEK plus framkörning*

 • Övriga besiktningar

  Vi besiktigar även dörr- & fönsterbyten, trapphusrenoveringar, terasser, m.m.

  Vi är förvisso specialiserade för besiktning av bostadsrätt, badrum, kök och stambyten men besiktigar även vissa andra arbeten för fastigheter. Ska föreningen byta till säkerhetsdörrar, renovera fönster eller trapphus, bygga vindsvåning eller installera balkonger – tveka inte att ställa frågan om besiktning till oss.

  Om det inte är ett uppdrag för oss kan vi ofta peka er i rätt riktning…

 • Tvist eller oenighet

  När det kör ihop sig i dialogen med medlemmar eller entreprenörer biträder vi styrelsen som byggnadstekniskt sakkunniga ombud.

  Har föreningen fått indikationer på att en medlem låtit utföra bristfälliga renoveringsarbeten som inkluderar tapp- och spillvatten, tätskikt eller andra väsentliga applikationer exempelvis vid en badrumsrenovering? Har badrumsrenovering eller andra större arbeten utförts utan styrelsens godkännande?

  Vi biträder som sakkunniga ombud för byggnadstekniska frågor och diskussioner om ansvar och fackmässighet. Om så krävs besiktigar vi omtvistade byggnadsdelar och upprättar utlåtanden över fel, brister och förhållanden som kräver åtgärder. Med vårt stöd kan anmodan för relevanta åtgärder ställas mot endera medlem eller entreprenör.

  För fall där det krävs juridiskt biträde samarbetar vi med en advokatbyrå som är inriktade mot skadeståndsrätt, bostadsrätts- och entreprenadjuridik.

  Kontakta oss så pratar vi ihop oss om hur era behov ser ut och hur vi bäst kan hjälpa er! 

 • Ramavtal för bostadsrättsföreningar

  Visst vore det skönt att alltid ha någon att rådfråga när det dyker upp funderingar som rör badrum, kök eller fuktskada.

  Kostnader vid fuktskada och byggfel är ofta höga för bostadsrättsföreningar. Därutöver kräver det både tid och engagemang från styrelsen när väl incidenter uppstår. Det är inte enkelt för en lekman att bedöma behov av underhållsåtgärder eller bedöma vem som är den ansvarsbärande parten vid vattenskada. När bör fastigheten stamspolas, vem kan utföra filmning av stamledningar, är remaljering godkänt för gamla golvbrunnar… det finns gott om exempel på kluriga frågor som hanteras av bostadsrättsföreningar.

  Vi underlättar och effektiviserar för styrelsen genom ett formaliserat samarbete, genom ramavtal. Styrelsen får direkt tillgång till sakkunnig rådgivning för frågor som berör fuktskada, badrum, kök och VVS-installationer. Eftersom att vi inte själva utför några arbeten på fastigheten kan ni alltid lita på att våra rekommendationer är för fastighetens bästa!

  Hjälpen är bara ett telefonsamtal bort

  Ramavtalet ger, förutom rabatterade priser på våra besiktningar och tjänster, en enkel kontaktväg till sakkunnigt biträde. Vi bistår med råd och dåd i samband med fuktskada och renovering av badrum, kök och stambyten inom föreningens bestånd.

  Kontakta oss så berättar vi mer om våra ramavtal!


*Framkörningsavgift är en startkostnad för varje platsbesök. Inom city (zon 1) är framkörningsavgiften 295 SEK, närförort (zon 2) 395 SEK, kranskommuner (zon 3) 495 SEK, övriga länet (zon 4) från 595 SEK.

Samtliga priser som anges och kommuniceras till juridiska personer är alltid exklusive moms, motsvarande för konsumenter är alltid inklusive moms.

Låt oss hjälpa dig!

Kontakta oss

Aktuellt & Nyheter

Tätskikt i badrum

Funktionsprovning av tätskikt i badrum

Sveriges forskningsinstitut (RISE) har de senaste 12 åren utfört funktionsprovning av marknadens vanligast förekommande tätskikt i badrum. Resultatet från 2022 års test är något bättre än tidigare år, trots att hela 10 av 19 tätskikt inte klarade att hålla tätt.

Läs mer

Jag skriver nästan aldrig rekommendationer, men efter att ha jobbat med Mathias på BKS Konsulter är det min plikt att göra det. Mathias kom med rekommendationer, var proaktiv och stöttande, både med protokoll, juridik, kontakter etc. Föredömligt noggrant, förklarande och coachande jämfört med tidigare besiktningsmän.

Gustaf Rössner
Bostadsrättsägare

Efter ett dåligt stambyte drabbades föreningen av flera vattenskador. Vi valde BKS Konsulter på rekommendation för både skadebesiktning och besiktning av efterföljande badrumsrenoveringar. Från och med nu besiktigar BKS Konsulter alla renoveringar av badrum och kök i föreningen. Avlastande och tryggt för styrelsen.

Mattias Bergström
Ledamot, BRF Fredriksberg

BKS Konsulter bistår oss med olika tekniska utredningar och besiktningar av badrum och VVS-installationer i våra fastigheter. Rapporterna vi får är alltid tydliga och lättlästa och hjälper oss att fatta rätt beslut om relevanta åtgärder för underhåll. BKS Konsulter är flexibla, har hög kompetens och stort engagemang i uppdragen.

Kourous Nabavleh
Projektchef, Riksbyggen

Vi hjälper dig med en kostnadsfri offert!

Vill du boka uppdrag, veta mer om våra tjänster eller ställa en fråga?
Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.
 • Hidden

Hej! Har du frågor eller önskar en kostnadsfri offert, ring oss på 08 400 200 70 eller fyll i kontaktformuläret så återkommer vi inom kort.

Mathias Eriksson
Besiktningsman
Kontakta oss