fbpx

Regelavstånd för väggar i badrum?

Centrumavstånd mellan väggreglar i badrum bör normalt ligga inom intervall 300-600 mm. Vad som styr regelavstånd för väggar i badrum är skivmaterialet som påförs regelstommen, och vad som därefter ska monteras på skivorna (så som keramik och väggfast inredning).

Provad typlösning – våtrumsväggen

Det finns en särskilt provad typlösning för våtrumsväggar, förenklat beskrivet bestående av 70 mm regel med regelavstånd 450 mm, K15 plywood och kartonggips. En trygg och stabil väggkonstruktion där infästningar jag göras över hela väggytan.

Regelavstånd väggar i badrum utan infästningar

Innerväggar med låga laster där inga tyngre infästningar ska göras av tex. väggskåp, hyllor, handduksvärmare eller duschprofiler kan utföras med endast ett skivlager kartonggips (alternativt hårdgips, våtrumsskiva etc). Skivtillverkarens anvisningar om regelavstånd för den valda skivtypen ska alltid följas. Generellt gäller regelavstånd på 300-450 mm medan 600 mm generellt bör undvikas i badrum. Hårdgips i ett skivlager kan ofta monteras på regelavstånd 450 mm och standardgips på 300 mm. Två lag av standardgips eller våtrumsskivor kan som regel också monteras på regelavstånd 450 mm.

Det är sällan en dålig idé att skapa större feltoleranser, varför med fördel ett regelavstånd på 300 mm alltid används där inte typlösningen för våtrumsinnervägg följs.

Regelavstånd väggar i badrum
Av utrymmesskäl underdimensioneras ofta regelstommen vid badrumsrenovering.

Flerlagsbeklädnader bör alltid skarvförskjutas

Vid flerlagsbeklädnad av exempelvis kartonggips ska som regel alltid skivorna förskjutas från lager till lager, så att inga skarvar blir genomgående. Skivskarvar som inte centreras över en regel kan förstärkas med kortlingsplåt, vilket ofta ingår som del i leverantörernas montagesystem.

Skruvinfästning viktigt för bärförmågan

Regelavstånd och skivmaterial är givetvis viktiga för väggens bärförmåga, men många gånger slarvas det med centrummått för skruvinfästningar. Som regel ska skruvinfästningar utföras med 200 mm mellanrum längs med hela regelstommen, i vissa fall räcker 300 mm för infästningar inne på skivorna. Vid flerlagsbeklädnader kan måttet utökas på första laget, dock ej om väggen ska ha en brandskyddande funktion.

Skivtillverkarna har utförliga monteringsanvisningar

Liksom nämndes tidigare är det skivtillverkarens anvisningar som gäller vid dimensionering av skivkonstruktioner. De etablerade skivtillverkarna har förträffligt detaljrika och tydliga monteringsanvisningar som anger såväl regelavstånd, placering av skivor, infästningar och allt däromkring.

Vad är priset på en badrumsbesiktning?

Vi tillämpar som regel fast pris på badrumsbesiktning, tryggt och utan överraskningar för våra kunder. Dessutom är våra priser  marknadsledande bland certifierade besiktningsföretag. Dock ska tydligt sägas, att lägsta pris inte bör stå i fokus vid valet av besiktningsman för din badrumsrenovering. Snarare är det värdet av besiktningen som är relevant. Låt oss återkomma till den saken…

Pris på badrumsbesiktning, från 2.900 kr

Det finns ett antal faktorer som påverkar pris på badrumsbesiktning. Besiktning vid en badrumsrenovering kan ske i olika faser av renoveringen, där VVS, tätskikt och slutbesiktning är tre vedertagna sådana faser. Besiktningar som utförs under pågående arbete benämns förbesiktning, och syftar till att säkerställa delar av utförandet som senare döljs bakom golv, väggar och tak. Förbesiktningar av VVS och tätskikt kostar från 2.900 kronor, medan slutbesiktning kostar från 4.500 kronor.

Från oss får du alltid en kostnadsfri offert så att du på förhand vet priset för just din badrumsbesiktning. Klicka på länken och fyll i formuläret så har du snart ett pris i handen!

Få en kostnadsfri offert
Pris på besiktning av badrum?
Storleken har betydelse, vart fall för priset på badrumsbesiktning.

Värdet av en badrumsbesiktning?

Priser på badrumsbesiktning är enkla att jämföra, men visst är det ändå besiktningens värde som är mest relevant. Badrum är tekniskt utmanande med snåriga och omfattande regelverk för bland annat VVS, tätskikt, målning, ventilation, el och bygg. Värdet av besiktningen genereras helt och allena av besiktningsmannens kunskap och färdighet. Med fördel söker du därför efter en välrenommerad besiktningsman som är är särskilt inriktad och kunnig inom just badrum. Hos oss på BKS Konsulter utgör badrumsbesiktningar den solida ryggraden i vår verksamhet, det är här vi presterar som allra bäst. För din trygghet är vi anslutna till Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR) och tredjepartscertifierade för besiktning genom RISE.

Tips inför din badrumsrenovering

Har du inte kommit till skott med badrumsrenoveringen än rekommenderar vi att du läser ett gäng handfasta tips på hur du slipper huvudvärk under och efter renoveringen.

Hantverkaren har fakturerat för extra material, måste jag betala?

Det beror på vad som har avtalats, muntligt eller skriftligt. Värt att känna till när du beställer arbeten som konsument är vad som framgår av konsumenttjänstlagen 4 §. Där står att “Om inte annat får anses avtalat, ingår det i tjänsten att näringsidkaren skall tillhandahålla behövligt material.”

Merkostnader för material, eller för den delen arbetskostnader, ska inte komma som en överraskning för dig. Har du och din hantverkare inte kommit överens om att du ska betala för visst material ska det alltså ingå i priset.

Det är dessutom entreprenören som ansvarar för att avtal eller andra skriftliga underlag finns, och är tillräckligt tydliga, så att konsumenten förstår vilka kostnader som arbetet medför.

Behöver du hjälp att reda ut begreppen?

Det är inte alltid enkelt att som lekman ha koll på vad som gäller när man anlitar hantverkare. Vi erbjuder därför en enkel och prisvärd tjänst för rådgivning och information till privatpersoner och bostadsrättsföreningar för endast 590 kronor.

Hur kan en besiktningsklausul formuleras?

Besiktningsklausul kan avtalas vid såväl köp av hus (fast egendom, regleras i jordabalken) som bostadsrätt (lös egendom, regleras i köplagen). Från köparens perspektiv är det mest fördelaktigt att avtala om en så kallad öppen besiktningsklausul, där köpet kan återgå utan egentlig motivering från köparens sida efter en besiktning. Vidare är det mest fördelaktigt att köpet får återgå helt utan kostnad för köparen (se exemplet nedan).

Från säljarens perspektiv är det å andra sidan mest fördelaktigt med en så kallad begränsad besiktningsklausul, där köpets återgång är villkorat. Exempelvis genom villkor om att avhjälpandekostnaden för fel som uppdagas måste överstiga ett visst belopp. Vidare är det mest fördelaktigt för säljaren om en återgång av köpet under alla omständigheter är förenat med ett vitesbelopp som köparen ska utge till säljaren, exempelvis 5.000-15.000 kr.

Exempel på öppen besiktningsklausul för bostadsrätt

Köparen har rätt att efter köpet med hjälp av certifierad besiktningsman låta besiktiga bostadsrätten. I händelse av att köparen efter att ha genomfört besiktningen inte önskar stå fast vid köpet, äger köparen rätt att begära köpets återgång. Begäran om köpets återgång ska framställas skriftligen till säljaren senast den (datum, vanligtvis en eller två veckors tidsfrist). Eventuell erlagd handpenning ska därefter återbäras till köparen utan skadeståndsanspråk från någondera part. Fullföljs köpet är parterna överens om att fel eller andra förhållanden som framkommer vid besiktning ej kan göras gällande enligt köplagens bestämmelser. 

Bedöms läckage från värmerör som vattenledningsskada?

En relevant och viktig frågeställning vid ledningsläckage i bostadsrätt är vad för typ av ledning som läckt. Bostadsrättslagen 7 kapitel 12 § 3:e stycke skjuter över kostnadsansvaret för reparationer vid fuktskada på föreningen vid vattenledningsskador.

Vad som bedöms vara en vattenledning i bostadsrättslagens mening har avgjorts i Högsta domstolen. Resonemanget som leder till domstolens slutsats kan ses som en smula märklig bitvis. Men, en vattenledning ska enligt HD förstås vara vad som på fackspråk benämns tappvattenledning, fördelningsledning eller kopplingsledning. Eller beskrivet med andra ord, en vattenledning för kallt eller varmt dricksvatten.

Värme- & avloppsledningar är inte vattenledningar

Svar på frågan, om läckage från värmeledning bedöms som vattenledningsskada, är alltså nej. Skador där föreningen är ansvarig även för bostadsrättshavarens reparationskostnader gäller endast vid ledningsläckage från tappvattenledningar.

Fuktskada efter läckage genom tak i bostadsrätt, vem betalar?

Fuktskador kostar årligen fastighetsägare över 6 miljarder kronor. Fuktskador som uppstår i bostadsrättsföreningar vållar emellanåt huvudbry för inblandade parter, inte minst frågan om vem som ska betala för besiktning och reparationsarbeten.

Fuktskada efter läckage genom tak i bostadsrättsföreningar är faktiskt inte ovanligt. Föreningar slarvar tyvärr med att genomföra statusbesiktningar och planerat underhåll som annars kan förebygga skador.

Fuktskada läckage tak
Fuktskada efter läckage genom tak i bostadsrätt

Vem bekostar reparationer vid fuktskada efter läckage genom tak?

Ja, det var ju så frågan löd. I teorin är svaret enkelt, kostnader fördelas helt i enlighet med underhållsansvaret. I bästa fall anger stadgarna tydligt vilka delar som hör till det inre underhållet, det som åvilar bostadsrättshavaren att bekosta. Låt oss ta ett färskt exempel från verkligheten. En bostadsrättsförening i Vasastan drabbades i början av sommaren av en fuktskada efter läckage genom taket. En vindsvåning fick skador på innertak, ett parkettgolv och delar av väggskåp och bänkskivor i kök. Bostadsrättshavaren fick bekosta spackling och målning av tak, byte av skadade skåp samt bänkskivor och omläggning av golv. Föreningen bekostade besiktning av fuktskadan, fuktmätning, rivning, uttorkning och reparation av taket.

Prejudicerande avgörande i Högsta domstolen

Bostadsrättshavare protesterar ofta mot kostnaderna, precis som i nämnda exempel. Det råder dock inga tveksamheter i fördelning av kostnader, vilket även Högsta domstolen har slagit fast i ett snarlikt ärende.

Föreningen kan bli ersättningsskyldig vid försumlighet

Det finns som vanligt undantag. Om skadan uppstått på grund av att föreningen varit försumlig kan samtliga reparationskostnader, även för bostadsrättshavarens del, tillfalla föreningen. Försumligt kan det vara fråga om när föreningen haft kännedom om brister i taket utan att agera.

Vem betalar för besiktning av badrumsrenovering?

Vem som betalar beror på vad det är för besiktning, och vilket avtal som gäller. För konsumententreprenader HF-17/ABS-18 gäller förenklat följande kostnadsdelning för besiktning av badrum (och kök för den delen):

  1. Förbesiktning (ex. av VVS och tätskikt) betalas av den som påkallar besiktningen.
  2. Efterbesikting betalas av entreprenören, om fel i större utsträckning kvarstår.
  3. Slutbesiktningen betalas av beställaren.
  4. Om entreprenaden inte godkänns betalar entreprenören för en ny slutbesiktning.
  5. Garantibesiktning betalas av beställaren.
  6. Särskild besiktning betalas av den som påkallar besiktningen.

Rörigt? Absolut! Hör av dig om du inte blev klok på svaret!

Vem ansvarar för renovering av badrum och kök, föreningen eller medlemmen?

Badrum och kök hör till fastighetens inre underhåll som bostadsrättshavaren ansvarar för. Det är alltså medlemmen som ska stå för renovering (löpande underhåll) av badrum och kök innan en fuktskada uppstår. Dock är det inte alltid som vare sig styrelse eller medlemmar förstår vad underhållsansvaret innebär eller när det ska ske.

Inventera behov av inre underhåll

Bostadsrättsföreningar bör utföra statusinventeringar genom besiktning av badrum och kök. På så vis får föreningen ett underlag som tydligt anger behovet av underhåll av badrum och kök. Detta kan sedan kommuniceras till medlemmarna som äger underhållsansvaret. En klok och prisvärd investering som förebygger höga kostnader och stort besvär vid fuktskador.

Utred skador genom skadebesiktning

Om en fuktskada väl inträffat är det angeläget för föreningen att omsorgsfullt utreda dess orsaker, så att kostnader fördelas på rätt ansvarsbärande part. Det är naturligtvis inte rätt att alla medlemmar tvingas finansiera skador som orsakats av andras underlåtenhet eller slarv.

Kontakta oss så berättar vi mer om statusinventering.

Har medlemmen något ansvar för uppkomna fuktskador?

Medlemmen ska som bekant sörja för underhållet av sin bostad till skydd mot skador på föreningens eller grannars egendom. Var ansvarsgränserna för underhåll går mellan medlem och förening bör tydliggöras genom stadgarna. Normalt är det medlemmen som svarar för underhåll av badrum och kök.

Medlemmar kan vara ansvariga för skador

Om underhållsåtgärder inte utförs i rätt tid kan medlemmen vara skadeståndsrättsligt ansvarig för följderna. Det förutsätter dock att medlemmen insett (eller borde insett) behovet av underhåll, men inte vidtagit åtgärder. Detsamma kan gälla för det fall att en medlem utfört icke fackmässiga renoveringsarbeten av exempelvis kök eller badrum, som senare förorsakar skador. Vare sig en medlem är ansvarig för kostnaderna eller ej är det i normalfallet föreningen som svarar för utredning och avhjälpandet av skadan.

Vi hjälper dig med en kostnadsfri offert!

Vill du boka uppdrag, veta mer om våra tjänster eller ställa en fråga?
Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.
  • Hidden

Hej! Har du frågor eller önskar en kostnadsfri offert, ring oss på 08 400 200 70 eller fyll i kontaktformuläret så återkommer vi inom kort.

Mathias Eriksson
Besiktningsman
Kontakta oss